Erediensten

 

10 maart
09.30 uur Dr. A. Bas voorber. Heilig Avondmaal
14.30 uur B&G Ds. E. Hoogendoorn HC Zondag 1
13 maart Biddag voor Gewas & Arbeid
19.00 uur Dr. A. Bas
17 maart
09.30 uur Leesdienst HC Zondag 2
14.30 uur Dr. A. Bas Viering Heilig Avondmaal
24 maart
09.30 uur Dr. A. Bas HC Zondag 3
14.30 uur B&G Ds. R. van der Wolf
31 maart
09.30 uur B&G Ds. R. van der Wolf
14.30 uur Ds. R. Visser HC Zondag 4
7 april
09.30 uur B&G Ds. L. Heres HC Zondag 5
14.30 uur Dr. A. Bas  
 

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de NBG-vertaling 1951 en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/85 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. Ook wordt gezongen uit een selectie van 36 gezangen uit het Liedboek en de 90 Gezangen.

Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen. Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

De kerkdiensten worden gehouden in een zaal van “De Barones” op Landgoed Gerner, Gerner Es 5A, 7722 RX Dalfsen.

Na iedere morgendienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.