Erediensten

2 februari
09.30 uur Leesdienst HC Zondag 46
14.30 uur Dr. A. Bas
9 februari
09.30 uur Dr. A. Bas HC Zondag 47
14.30 uur Ds. A. de Jager
16 februari
09.30 uur Leesdienst
14.30 uur B&G Ds. L. Heres HC Zondag 48
23 fenruari
09.30 uur Leesdienst HC Zondag 49
14.30 uur Dr. A. Bas Voorber. Heilig Avondmaal
1 maart
09.30 uur Leesdienst HC Zondag 50
14.30 uur Dr. A. Bas Viering Heilig Avondmaal
8 maart
09.30 uur Dr. A. Bas HC Zondag 51
14.30 uur Ds. R. Visser

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de NBG-vertaling 1951 en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/85 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. Ook wordt gezongen uit een selectie van 36 gezangen uit het Liedboek en de 90 Gezangen.

Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen. Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

De kerkdiensten worden gehouden in een zaal van “De Barones” op Landgoed Gerner, Gerner Es 5A, 7722 RX Dalfsen.

Na iedere morgendienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.