Over ons

Gemeente

Wij zijn een kleine gemeente, die zich iedere dag weer blij verwondert, dat ze is vrijgekocht door het kostbare bloed van onze Heere Jezus Christus. Dat mogen we zeker weten en er vast op vertrouwen. Hij heeft het ons zelf gezegd en laat het ons iedere week opnieuw verkondigen door zijn evangelie.
Dat evangelie, Gods onfeilbare Woord, is van het begin tot het eind onze grondslag. Daaraan willen we niet toe- of afdoen. Wij belijden dat dit evangelie door de Drie Formulieren van Eenheid wordt na gesproken. Met hulp van onze Heer en Heiland willen we er voor waken dat de gereformeerde belijdenis functioneert in prediking, in het leven van de gemeente en het omzien naar de mensen om ons heen.

Wij zijn een gemeente die veel maar niet alles zelf kan regelen. Voor het catechetisch onderwijs, de bijbelstudie, het verenigingswerk, evangelisatie en ook voor het beroepen van een predikant werken we samen met andere gereformeerde kerken die behoren tot de GKN.

Kerkdiensten

De kerkdiensten hebben een geheel eigen, een sober en eerbiedig karakter. De Woord verkondiging staat centraal. Vier keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
De invulling van de kerkdiensten kan per dienst variƫren. Regelmatig gaan er predikanten uit het kerkverband voor. Ook wordt gebruik gemaakt van beeld en geluid opnames van kerkdiensten van de GKN die elders zijn gehouden. In de GKN is een team die daarvoor op een professionele wijze video opnames maakt. Daarnaast zijn er kerkdiensten waarin een recente preek wordt gelezen . De gemeentezang wordt begeleid op het orgel of een van de gemeenteleden speelt op de tuba. Soms wordt er a capella gezongen.

Kerkverband GKN

In 2010 hebben we afscheid moeten nemen van de GKv. Na een periode van doleren hebben de gemeenteleden aansluiting gezocht bij het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland. De GKN is en kerkverband van gereformeerde kerken die de Heilige Schrift als Gods Woord erkennen en daarnaar willen leven.
Zij aanvaarden de belijdenisgeschriften, de Drie Formulieren van Eenheid (de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels), en houden zich aan de gereformeerde Kerkorde (editie Generale Synode van Groningen-Zuid 1978). Daarmee houden zij vast aan de geloofsbelijdenis die de gereformeerde kerken in ons land via de Afscheiding van de Nederlandse Hervormde Kerk in 1834, de Doleantie in 1886, de Vereniging in 1892 en de Vrijmaking in 1944 steeds wilden handhaven.