Kerkdiensten – Corona

25 maart 2020

Beste broeders en zusters!

Zoals bekend, heeft de kerkenraad eerder besloten om tot en met 6 april
de gemeente niet samen te roepen voor de wekelijkse erediensten.
Aanleiding daarvoor was de oproep van het kabinet om sociaal contact te
vermijden om daarmee verspreiding van het corona-virus zoveel mogelijk
tegen te gaan. Afgelopen maandag zijn de genomen maatregelen door het
kabinet nog verscherpt en verlengd tot 1 juni a.s. Dit heeft tot gevolg,
dat de kerkenraad besloten heeft om tot en met 1 juni a.s. de gemeente
niet samen te roepen voor de wekelijkse erediensten. Met onze zusterkerk
in Zwolle is afgesproken, dat de samenwerking zal worden voortgezet en
er tot 1 juni a.s. wekelijks twee erediensten zullen worden opgenomen en
uitgezonden via internet. Ook op Goede Vrijdag en Hemelvaartsdag zal er
een dienst worden uitgezonden. Dit alles uiteraard onder het voorbehoud
van Jakobus.

Concreet betekent dit alles, dat wij elkaar als broeders en zusters
langere tijd niet zullen ontmoeten. De kerkenraad realiseert zich hoe
ingrijpend dat is, maar vindt het genomen besluit onvermijdelijk.
Tegelijk wil de raad u oproepen, om onderling zoveel als mogelijk
contact te houden en met elkaar mee te leven. Laten we de middelen die
ons daarvoor nog wel ter beschikking staan, zoals telefoon en internet,
ten volle benutten. Uiteraard zijn en blijven de ambtsdragers via die
wegen ook gewoon bereikbaar. Met Zwolle is afgesproken dat voorbeden uit Dalfsen en Kampen door mij kunnen en zullen worden gedaan in de
internetdiensten waarin ik hoop voor te gaan. Mocht u daarom
gebedspunten hebben, aarzel niet om ze mij telefonisch of per email te
laten weten. En dit alles in de hoop, dat de HERE ons spoedig weer
mogelijkheden zal geven voor een geregeld(er) kerkelijk leven.

Met hartelijke groeten,
namens de kerkenraad,
ds A. Bas